ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัด (แยกรายตำบล)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 01/07/2565 16:19 น.