ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัด (แยกรายตำบล)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 25/01/2566 11:04 น.